luni, 2 decembrie 2013

Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor în învăţământul liceal
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI
ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII

NR.29722/15.02 2012REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A SESIUNII DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, LA DISCIPLINA
ISTORIE


1.Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina istorie, are ca obiective educarea capacităţii de comunicare şi dialog, dezvoltarea gândirii critice, cultivarea expresivităţii şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.
2. Formă de manifestare a creativităţii elevilor, această activitate se manifestă prin realizarea de referate sau comunicări elaborate pe o temă propusă de participanţi,  la una din cele două secţiuni:
a) Istoria Românilor b) Istorie Universală
3. Realizarea acestor proiecte, care  îmbracă forma unor comunicări ştiinţifice (cu aparat  critic  şi  bibliografie)    este  coordonată  de    profesorul  de  specialitate (istorie). Tema   acestor comunicări este aleasă de elev, prin consultarea cu profesorul coordonator.
Lucrările vor putea fi însoţite de imagini   (video, diapozitive etc.), planşe, fond audio şi orice alt suport care poate contribui la o mai bună susţinere orală.
4. Lucrarea nu trebuie să depăşească 10 pagini, font, New Times Roman, mărime 12, la un rând, iar cei calificaţi la etapa naţională   trebuie să prezinte comisiei un rezumat de 2 pagini. Acesta va fi depus la secretariatul unităţii şcolare care organizează sesiunea, în preziua concursului.
5.  Sesiunea de referate /comunicări ştiinţifice se desfăşoară în două etape:

a)etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti- perioada de desfășurare este comunicată  la  începutul  fiecărui  an  școlar  și  este  menționată  în  precizările anuale, elaborate de inspectorul de specialitate de MECTS. La   acestă etapă participarea  este deschisă oricărui elev de liceu ( clasele IX-XII/XIII) din fiecare județ.1
La sfârşitul acestei etape, din fiecare județ, vor fi selecţionate   două lucrări, primele în ordinea descrescătoare a punctajelor,  indiferent de secţiunea la care au participat.  Municipiul București va avea calificate 6 lucrări,cele care au obținut cele mai mari punctaje, indiferent de secțiunea la care au participat. Acestea vor  concura la  etapa naţională.
b) etapa naţională-   locul și  data  desfășurării sunt comunicate la începutul fiecărui  an  școlar  și  sunt  menționate  în  precizările  anuale,  elaborate  de inspectorul de specialitate din MECTS.
6.  Materialele vor fi realizate de elevi numai individual, atât la etapa judeţeană/a municipiului   Bucureşti, cât şi la etapa naţională a sesiunii de referate şi comunicări.
7. Evaluarea
a.La nivel judeţean, evaluarea va fi realizată de o  comisie de evaluare formată din două subcomisii, câte una pentru fiecare secţiune (istoria românilor, respectiv istorie universală). Comisia de evaluare va fi aprobată de către inspectoratul şcolar județean/al municipiului Bucureşti. Comisia este compusă din:
-preşedinte: inspector şcolar general sau inspector școlar general adjunct
-președinte executiv: inspectorul şcolar de specialitate din judeţ/municipiul
Bucureşti;
-2 vicepreşedinți:  câte unul pentru fiecare subcomisie, cadre didactice de prestigiu din învăţământul preuniversitar
- 4 membri: câte doi, pentru fiecare subcomisie, profesori de specialitate
(metodişti) cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
-1 secretar: informatician/ profesor cu abilități de operare pe calculator, pentru ambele subcomisii.
b.La nivel naţional, evaluarea va fi realizată de comisia de evaluare care va avea două subcomisii, câte una pentru fiecare secţiune (istoria românilor, respectiv istoria universală)   Componenţa comisiei şi a subcomisiilor vor fi aprobate de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare. Comisia este formată din:
-preşedinte: cadru didactic din învăţământul universitar;
-președinte executiv:  inspectorul general de istorie  din M.E.C.T.S.
- 2 vicepreşedinți:  câte unul  pentru fiecare subcomisie, inspectori şcolari de specialitate sau cadre didactice de prestigiu din învăţământul preuniversitar;
- 4 membri:  câte doi pentru fiecare subcomisie, inspectori de specialitate din judeţe profesori, cu rezultate deosebite.
- 1 secretar:informatician/profesor cu abilități de operare pe calculator;
Atât la lucrările comisiei judeţeane, cât şi la cele ale comisiei naţionale nu pot participa cadrele didactice care au elevi  în concurs.
8. La etapa   județeană și naţională, participanţii vor fi înscrişi în cele două
secţiuni menţionate, în funcţie de subiectul comunicării.
În cadrul secţiunii, elevul prezintă oral în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale lucrării propuse, timp de 10 –15 minute. Prezentarea se poate face cu ajutorul calculatorului, utilizându-se şi suportul audio-video pregătit în acest scop. După prezentarea comunicării, participantul poate primi întrebări din partea2
membrilor comisiei pentru   clarificarea sau completarea anumitor aspecte ale temei, care au rămas neclare sau  au fost prezentate incomplet.
9.  În  două  săptămâni  de  la  desfășurarea  etapei  județene/  a  municipiului București, inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor înainta la M.E.C.T.S, în atenţia inspectorului general de istorie, lista elevilor calificaţi pentru faza naţională, care va cuprinde: numele şi prenumele elevilor, unitatea de învăţământ, clasa, profilul, specializarea, localitatea, titlul comunicării şi numele profesorilor care i-au pregătit.
10.Selectarea de către juriu şi ierarhizarea celor mai bune comunicări  se  vor realiza pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori:
-rigoarea ştiinţifică a conţinutului;
-modul de redactare (originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor, interpretarea fenomenelor şi a  evenimentelor istorice, aparat critic şi bibliografie minimală);
-expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză şi analogie istorică, abilitate în citirea, interpretarea   şi integrarea documentelor istorice, argumentare  expresivitatea prezentării şi capacitatea  de a susţine o dezbatere etc.);
-consistenţa suportului de susţinere a comunicării;
- metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate;
-creativitate;
-încadrare în timpul alocat prezentării
11. Aprecierea comunicărilor va fi făcută cu puncte  de la 0 la 100 astfel: 50 de puncte pentru redactare și conținutul științific și 50 de puncte pentru prezentare. Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, în conformitate cu art. 55 din Metodologia- cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS 3035/2012.
12.  La acest concurs nu se admit contestaţii.
Lucrările premiate la etapa judeţeană şi naţională vor fi păstrate timp de un an în arhiva şcolii care a organizat etapa finală a concursului.

3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu