luni, 2 decembrie 2013

Progra,a Concurs national "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"

logo MECTSDIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI
ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII
  __________________________________________________________________
      Nr30128_/17.02 2012
                                                                                     
                                   


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI NAŢIONAL      
"ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ"

1.      Prezentare generală                                                                                                        Concursul "Istorie şi societate în dimensiune virtuală" se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul istoriei, ştiinţelor socio-umane şi informaticii.                                     
Concursul are drept scop realizarea unor materiale cu ajutorul computerului pe teme de istorie (istoria românilor sau istorie universală) şi ştiinţe socio-umane (educaţie civică, cultură civică, logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, educaţie antreprenorială, studii sociale).
Materialele pot fi realizate, la alegere, fie sub forma unor "Pagini Web" fie sub  forma unor "SOFT-uri educaţionale". Materialele vor fi realizate de elevi numai individual.
           
2.      Secţiunile concursului
Concursul este împărţit în două Secţiuni generale: I. Istorie şi II. Ştiinţe socio-umane, care, la rândul lor se subdivid fiecare în două subsecţiuni:
I Istorie
 Subsecţiunea IA.-      Istorie "Pagini Web"
Subsecţiunea IB.-       Istorie "SOFT educaţional"
II Ştiinţe Socio-umane
Subsecţiunea IIA.-     Ştiinţe socio-umane"Pagini Web"(una din disciplinele: educaţie civică, cultură civică, logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, educaţie antreprenorială, studii sociale, la alegere).
Subsecţiunea IIB.-     Ştiinţe socio-umane"SOFT educaţional"(una din disciplinele: educaţie civică, cultură civică, logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie, educaţie antreprenorială, studii sociale, la alegere)
           
3.      Etapele concursului
a.      etapa judeţeană/municipiul Bucureşti. Perioada generală a desfășurării etapei județene/municipiul București se comunică inspectoratelor școlare la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării  acestei etape este stabilită de inspectoratele şcolare, încadrându-se în perioda generală comunicată;
b.      etapa naţională. Perioada și locul desfășurării etapei naționale se stabilește și se comunică inspectoratelor școlare la începutul fiecărui an școlar.

4.         Elevii participanţi                                                                                        a.          La concursul "Istorie şi societate în dimensiune virtuală" participă elevi de la nivelul ciclului liceal (clasele IX-XII/XIII) indiferent de filieră, profil, specializare,  forma de învăţământ (zi, seral, frecvenţă redusă), sau tipul de învăţământ (public sau particular autorizat/acreditat).           
b.         De la etapa judeţeană pentru etapa naţională se califică din cadrul fiecărui judeţ 2 elevi, câte unul pentru fiecare Secţiune generală (I.Istorie şi II.Ştiinţe socio-umane) astfel:
-          elevul care a obţinut punctajul cel mai mare la Secţiunea generală I. Istorie, indiferent de subsecţiunea la care a participat (I.A- Istorie "Pagini Web" sau IB.-Istorie "SOFT educaţional");
-          elevul care a obţinut punctajul cel mai mare la Secţiunea generală II.Ştiinţe socio-umane, indiferent de subsecţiunea la care a participat (II.A- Ştiinţe socio-umane "Pagini Web" sau IIB.- Ştiinţe socio-umane "SOFT educaţional");

-          Municipiul Bucureşti poate fi reprezentat la etapa națională de cel mult 6 elevi. Astfel, municipiul București poate beneficia,  la etapa naţională, de 3 locuri pentru fiecare secţiune generală:
I.                   3 locuri-Istorie (indiferent de subsecţiune)
II.                3 locuri-Ştiinţe socio-umane (indiferent de subsecţiune)

5.                  Organizarea comisiilor
a.   Organizarea comisiilor de organizare şi evaluare la cele două etape ale concursului se realizează în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 3035/10.01.2012,  anexa 1, Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
b.      Comisia de concurs la etapa judeţeană/municipiului Bucureşti include:
Preşedinte: Inspector școlar general sau inspector şcolar general adjunct
Președinte executiv: Inspector şcolar de specialitate/profesor metodist de specialitate
Membri:
subcomisia pentru Secţiunea generală I. Istorie
- doi profesori de istorie
- un profesor informatician
 Secţiunea generală II. Ştiinţe socio-umane
- doi profesori de ştiinţe socio-umane
- un profesor informatician
Secretar - un cadru didactic pentru ambele subcomisii

c.       Comisia de concurs la etapa naţională include:

Preşedinte: cadru didactic universitar-specialitatea informatică

Subcomisia pentru Secţiunea generală I. Istorie
Președinte executiv: Inspector general din MECTS
Membri :
- doi profesori de istorie
- un profesor informatician

Subcomisia pentru Secţiunea generală II. Ştiinţe socio-umane
Președinte executiv: Inspector general din MECTS
- doi profesori de ştiinţe socio-umane
- un profesor informatician

Secretar - un cadru didactic pentru ambele subcomisii

6.                  Evaluarea materialelor
a.      Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maximum  100 puncte, din care:
       10 puncte din oficiu, iar restul după cum urmează:
 60 de puncte pentru conţinutul materialului realizat (indiferent de secţiunea generală şi subsecţiune), din care:
30 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei vehiculate, 20 puncte pentru coerenţa structurării informaţiei, şi 10 puncte pentru calitatea limbajului de specialitate utilizat la redactarea materialului (punctajul este acordat de către fiecare profesor de specialitate de istorie sau ştiinţe socio-umane, în funcţie de secţiune, punctajul final constituindu-se din media celor două punctaje individuale);
 30 de puncte  pentru realizarea materialului informatic astfel :
-pentru  "Pagini Web": 6 puncte pentru uşurinţa în utilizare, 6 puncte pentru funcţionalitate, 6 puncte pentru complexitate tehnică, 6 puncte pentru aspectul estetic, 6 puncte pentru originalitate (punctajul este acordat de profesorul informatician);
-pentru SOFT educaţional": 6 puncte pentru interactivitate, 6 puncte pentru funcţionalitate, 6 puncte pentru complexitate tehnică, 6 puncte pentru aspectul estetic, 6 puncte pentru modalităţile de evaluare (punctajul este acordat de profesorul informatician);

           La acest concurs nu se admit contestaţii.

7.                  Acordarea premiilor

a.      La etapa judeţeană şi naţională premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu prevederile Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare.
b.      Toţi elevii participanţi la etapa judeţeană şi naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator.

8.                  Dispoziţii finale
Inspectorii de specialitate pentru istorie şi ştiinţe socio-umane au obligaţia de a transmite în termen de cel mult 10 zile de la încheierea etapei județene/municipiului București, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, în atenţia inspectorilor generali pentru istorie şi ştiinţe socio-umane, datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională.
Datele vor include: numele şi prenumele elevilor, secţiunea generală şi subsecţiunea la care s-au calificat, clasa, unitatea şcolară, punctajul obţinut, la etapa judeţeană, profesorul sau profesorii care i-au îndrumat.
Listele nominale ale elevilor calificaţi  vor fi semnate de inspectorul şcolar general şi inspectorii  şcolari de specialitate şi transmise prin fax la numărul 021/ 3.13.55.47, până la termenul  limită precizat.
           

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu